Ubezpieczenia

Studenci wszystkich kierunków studiów mogą za pośrednictwem uczelni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego.

Studenci kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo są ubezpieczeni za pośrednictwem uczelni od odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w czasie odbywania zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych.