Stypendia i zapomogi

Studenci Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej mają prawo do pomocy materialnej przyznawanej z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie określonym ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ramach pomocy materialnej przyznawanej przez uczelnię student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • zapomogę

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustalony przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Student może ponadto ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

  

Materiały do pobrania: