ECTS

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej stosuje system ECTS (European Credit Transfer System) na wszystkich kierunkach i formach studiów ( studia stacjonarne i niestacjonarne ), w tym także na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.

Punkty ECTS określa plan studiów poszczególnych kierunków.

Punkty ECTS przyznaje się za:

  • zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów
  • przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego.

Uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania jest warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr.

Dziekan Wydziału ma prawo decyzji o uznaniu punktów ECTS uzyskanych poza uczelnią.

Studenci studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskują zaliczenie punktów ECTS przypisanych do zajęć zaliczonych do kształcenia zawodowego zrealizowanych w ramach programu kształcenia w szkole medycznej.