Kształcenie na odległość

Zgodnie z standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo określonymi  załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2019r. poz. 1573 ) kształcenie:

  • na studiach pierwszego stopnia w grupie zajęć obejmujących: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauki w zakresie opieki specjalistycznej
  • na studiach drugiego stopnia w grupie zajęć obejmujących: nauki społeczne i humanistyczne, zaawansowana praktyka pielęgniarska, badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa

może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem, że liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Zgodnie z programami studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uchwalonymi przez Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych:

  • dla studiów pierwszego stopnia uchwałą nr 1/2019 z dnia 30 września 2019r.
  • dla studiów drugiego stopnia uchwała nr 2/2019r. z dnia 30 września 2019r.

zakres kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej na semestr studiów przy uwzględnieniu ogólnych warunków tego kształcenia określonych w:

  • standardach kształcenia,
  • programach studiów pierwszego i drugiego stopnia z dnia 30 września 2019r.
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (Dz.U. z dnia 28 września 2018r., poz. 1861 z późn. zm.)

ze szczególnym uwzględnieniem, że metody i techniki kształcenia na odległość w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne mogą być wykorzystywane wyłącznie pomocniczo.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej prowadzi kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformach:

  • Moodle WSNS
  • Zoom WSNS