Regulamin studiów

Z dniem 1 października 2019r. studia w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej prowadzone są na podstawie Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uchwalonego na podstawie art. 75 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - uchwałą nr 1/2019 z dnia 11 maja 2019r. Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w sprawie regulaminu studiów.

 Regulamin studiów dostępny jest na stronie BIP WSNS pod adresem: Regulamin studiów