Dokumenty

Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Formularz rekrutacyjny i podanie wygenerowane po rejestracji elektronicznej

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz suplementu/indeksu (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers - oryginał do wglądu)

4. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo

6. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.