Dokumenty

Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis dyplomu studiów zawodowych/studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z supelmentem

2. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

3. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni)

5. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

6. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.