Dokumenty

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe

Dokumenty wymagane od kandydata na studia zawodowe

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Formularz rekrutacyjny i podanie (wygenerowane po rejestracji elektronicznej)

2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły medycznej (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers - oryginał do wglądu)

5. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

6. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo

7. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

 

Na podstawie Uchwały nr 26/III/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata, kandydaci składają ponadto:

  1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca ( oddziały ) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
  2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
  3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa