Dokumenty

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe

Dokumenty wymagane od kandydata na studia zawodowe

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Świadectwa/dyplomy:

  1. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości
  2. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej

2. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

3. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni), a kandydaci czynni zawodowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia

6. Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza

7. Kserokopia książeczki wojskowej ( dotyczy wyłącznie mężczyzn - strona 1,2,3 oraz 6 )

8. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

 

Na podstawie Uchwały nr 26/III/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata, kandydaci składają ponadto:

  1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca ( oddziały ) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
  2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
  3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa