Zadania struktur systemu

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnikiem Rektora jest Prodziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej

Kontakt: uczelnia@wsnsrs.edu.pl

 

Komisja Programowa

Kompetencje:

 • Inicjowanie dostosowania oferty dydaktycznej do obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy
 • Okresowy przegląd efektów uczenia się w odniesieniu do oczekiwań rynku pracy
 • Przegląd aktualności efektów uczenia się w odniesieniu do wdrażanych zmian w standardach postępowania pielęgniarskiego
 • Doskonalenie metod kształcenia określonych Katalogiem
 • Doskonalenie metod weryfikowania osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się określonych Katalogiem
 • Przegląd zgodności metod kształcenia określonych sylabusami z Katalogiem określonym decyzją Dziekana
 • Przegląd zgodności sposobów weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się z Katalogiem określonym decyzją Dziekana
 • Weryfikacja zakupów zbiorów bibliotecznych i zgodności posiadanych publikacji z sylabusami
 • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie monitorowania potrzeb rynku pracy i wpływu na dobór treści kształcenia

Kontakt: dziekanatwoz@wsnsrs.edu.pl

 

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

Kompetencje:

 • Uaktualnienie i poszerzanie dostępności informacji o programach studiów
 • Przegląd przejrzystości warunków przenoszenia zaliczeń zajęć z innej uczelni lub na innym kierunku. Przegląd zgodności z warunkami określonymi decyzją Dziekana
 • Monitorowanie dostępności do programów studiów, sylabusów i harmonogramu zajęć
 • Monitorowanie dostępności informacji o miejscu prowadzenia zajęć lub funkcjonowaniu platformy kształcenia na odległość
 • Monitorowanie zgodności powierzania zajęć dydaktycznych z kompetencjami. Przegląd doboru kadr w odniesieniu do wymogów określonych programem studiów
 • Monitorowanie doboru placówek kształcenia praktycznego
 • Przegląd procesu dyplomowania w odniesieniu do organizacji określonej decyzją Dziekana
 • Rekomendacje związane ze zwiększeniem udziału praktyków w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Analiza efektywności kształcenia (przyczyn odpadu i odsiewu, wyników sesji egzaminacyjnej)
 • Monitorowanie procedur związanych z jakością kształcenia w uczelni
 • Monitorowanie dostępności informacji o procesie dydaktycznym przeznaczonym dla różnych grup odbiorców (kandydaci na studentów, studenci, pracownicy, potencjalni pracownicy)
 • Rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki w oparciu o doświadczenia innych uczelni w kraju i za granicą (poprzez wizyty studyjne i monitorujące)

Kontakt: dydaktyka@wsnsrs.edu.pl