Struktura systemu

SZJK obejmuje swoim działaniem nauczycieli akademickich, studentów na wszystkich poziomach i formach studiów, uczestników studiów podyplomowych a także pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi związanych z procesem kształcenia.

Działania SZJK mają charakter ciągły, a jego realizacja wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej.

SZJK odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego i uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny procesu dydaktycznego dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów.

Bieżące i porównawcze wyniki oceny SZJK uzyskane przy użyciu określonych narzędzi i procedur wykorzystywane są do doskonalenia jakości kształcenia w określonych systemem obszarach.

Politykę jakości kształcenia nadzoruje Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, a za realizację jej doskonalenia i oceny  odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

W strukturze Wydziału Opieki Zdrowotnej politykę jakości kształcenia w zakresie doskonalenia realizuje Komisja Programowa, a w zakresie oceny Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Strukturę systemu wspiera cała społeczność uczelni poprzez realizację zadań systemu i określonych nim oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi procedur.