System Jakości Kształcenia

Na politykę jakości składa się polityka doskonalenia jakości kształcenia oraz polityka oceny jakości kształcenia.

Polityka jakości kształcenia wynika z misji i strategii rozwoju uczelni ustanowionej uchwałą nr 6/2021/2019-2023 dnia 11.12.2021 w sprawie Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej na lata 2021-2030, która zalicza  zapewnienie wysokiej jakości kształcenia do strategicznych priorytetów tego rozwoju stawiając przed nim zadanie doskonalenia systemu przy wykorzystaniu narzędzi takich jak:

 • Dostosowanie obowiązującego w uczelni Systemu zapewnienia jakości kształcenia do nowych wyzwań określonych Konstytucją dla Nauki.
 • Wykorzystanie w realizacji Systemu zapewnienia jakości kształcenia dobrych praktyk.
 • Realizacja Systemu zapewnienia jakości kształcenia przy współudziale całej społeczności uczelni.
 • Uzyskanie karty Sokrates – Erasmus.
 • Monitorowanie karier absolwentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby doskonalenia programów kształcenia, w tym
 • Doskonalenie i poszerzanie oferty kształcenia z zakresu języków obcych.
 • Stałe wzbogacanie i dostosowywanie zbiorów biblioteki do potrzeb wynikających z oferty kształcenia, programu naukowego oraz zainteresowań studentów.
 • Rozszerzenie dostępu do źródeł informacji naukowej w sieci internetowej.

 

Ustanowiony uchwałą nr 7/2021/2019-2023 Senatu z dnia  11.12.2021 System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej SZJK,  którego celem jest ustawiczne stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia ukierunkowane jest na spełnienie oczekiwań kandydatów na studia pozwalające na osiągnięcie przez absolwentów kompetencji  i standardów etycznych umożliwiających im spełnienie zawodowych oczekiwań i wyzwań rynku pracy XXI wieku.

Cel SZJK  realizowany jest w obszarach:

 • Program studiów,
 • Organizacja i poziom kształcenia,
 • Infrastruktura kształcenia,
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.