Procedury

Integralną częścią Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są Procedury, w tym:

 • 01/SZJK-2021 - Procedura tworzenia  i zmiany programu studiów
 • 02/SZJK-2021 - Procedura zmiany sylabusa zajęć
 • 03/SZJK-2021 - Procedura oceny jakości organizacji kształcenia – przeprowadzana przy zastosowaniu ankiety dotyczącej zadań:
  • Zgodności harmonogramu zajęć z organizacją kształcenia określoną programem studiów;
  • Oceny kadry pracowników uczelni związanych z procesem kształcenia,
  • Stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie uczenia się,
  • Jakości obsługi procesu dydaktycznego poprzez wdrożenie e-indeksu,
  • Doskonalenia elektronicznych form komunikacji na linii pracownicy – studenci,
  • Doskonalenia jakości obsługi studentów przez struktury administracji uczelni,
  • Warunków pobytu w uczelni.
 • 04/SZJK-2021 - Procedura oceny poziomu i jakości zajęć – przeprowadzana przy zastosowaniu ankiety dotyczącej zadań:
  • Efektywności kształcenia na odległość,
  • Wypełniania celu seminarium dyplomowego.
 • 05/SZJK-2021 - Procedura oceny nauczycieli akademickich i osób prowadzących kształcenie – przeprowadzana przy zastosowaniu ankiety dotyczącej zadań:
  • Jakości i poziomu zajęć,
  • Indywidualnej oceny kadry prowadzącej kształcenie.
 • 06/SZJK-2021 - Procedura samooceny studentów dotycząca nakładu pracy własnej – przeprowadzana przy zastosowaniu ankiety dotyczącej zadań:
  • Oceny nakładu pracy własnej studenta w powiązaniu z punktami ECTS.
 • 07/SZJK-2021 - Procedura monitoringu karier zawodowych absolwentów – przeprowadzana przy zastosowaniu ankiety dotyczącej zadań:
  • Monitoringu karier zawodowych absolwentów i budowy relacji z absolwentami w zakresie określonym Zarządzeniem Rektora.