Zarządzanie firmą

Celem procesu kształcenia w specjalności zarządzanie firmą jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie    umiejętności    praktycznych    w    zakresie   zarządzania,    organizacji,   marketingu i finansów pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie. Absolwent zna   strukturę   i   funkcję   przedsiębiorstwa   krajowych oraz  zagranicznych, potrafi przygotować i ocenić zasadnicze projekty z zakresu marketingu, promocji, organizacji sprzedaży, finansów, ubezpieczeń, podatków, rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent zna zasady zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem konkurencji, potrafi przygotować i oszacować biznes plan i zna zasady ewaluacji pozycji firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Poza zdobyciem specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. zarządzania, marketingu, rachunkowości, zarządzania   jakością,   metod   zarządzania   kadrami,   technik   informatycznych   stosowanych w zarządzaniu, program kształcenia wzbogacony jest o wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji oraz funduszy UE. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji, marketingu i finansów pozwalające na samozatrudnienie lub podjęcie zatrudnienia w instytucjach publicznych, samorządowych i prywatnych. W ramach specjalności nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego działania – samodzielnego jak i w zespole.

Plan studiów: