Położnictwo

Uchwała nr 2/2015

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
podjęta na posiedzeniu w dniu 29.05.2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów
na kierunku położnictwo w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku położnictwo w roku akademickim 2016/2017.

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów
na kierunku położnictwo w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja na studia przeprowadzona zostanie na podstawie:

 • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku położnictwo
  na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia.

Studia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia

 • prowadzone będą wyłącznie w formie studiów stacjonarnych;
 • prowadzone w systemie:
  • tygodniowym trwają  6 semestrów,
  • weekendowym (sesji zjazdowych piątek – niedziela) trwają 7 semestrów;
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną oraz rozmowy indywidualnej
  z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu położnej/ego;
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu nie mniejsza niż 40 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016r.;
 • rekrutacja kandydatów rozpoczyna się  1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r.

Studia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia prowadzone na podstawie art. 53 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039)

 • prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych;
 • trwają  –  3 semestry i prowadzone będą w systemie weekendowym (sesji zjazdowych piątek – niedziela);
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadających jeden z dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymienionych w załączniku 5.2.2
  do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z dnia 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.);
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną oraz rozmowy indywidualnej
  z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu położnej/ego;
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza
  niż 30 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016r.;
 • rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r.

Studia na kierunku położnictwo prowadzone jako studia pierwszego stopnia
na podstawie art. 53 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych w systemie weekendowym
  (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
 • trwają:
  • Poziom B - dla położnych posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych -  2 semestry.
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
 • uruchomione zostaną  jeśli liczba kandydatów dla wybranego systemu kształcenia będzie nie mniejsza niż 30 osób;
 • program kształcenia obejmuje poza programem kształcenia wynikającym z rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkól zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 110, poz. 1170 z późn. zm.) zajęcia z języka angielskiego;
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS;
 • studia rozpoczynają się 1 października 2016 r. oraz 1 marca 2017 r.;
 • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2016r. rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2017r. rozpoczyna się 1 października 2016r. i kończy 31 stycznia 2017r.