Studia pielęgniarskie drugiego stopnia

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje, że w roku akademickim 2013/2014 planowane jest uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Osoby legitymujące się dyplomem studiów zawodowych lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w tym tzw. studiów pomostowych i zainteresowane podjęciem studiów drugiego stopnia proszone są o dokonanie w terminie do dnia 15 czerwca 2013r. wstępnej rejestracji dostępnej w folderze Rekrutacja – Zakładka Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia.
Wstępna rejestracja na studia nie pociąga za sobą żadnych kosztów.
Rekrutacja na studia przeprowadzona zostanie w terminie późniejszym po rozeznaniu zainteresowania tymi studiami na podstawie rejestracji.
Studia będą trwały 4 semestry. Studia prowadzone będą w cyklu weekendowym lub tygodniowym.
Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem WSNS otrzymają bonifikatę czesnego.
Dla studentów, którzy nie posiadają przygotowania z zakresu języka angielskiego na poziomie B1, uczelnia przygotowała w okresie pierwszego roku studiów (dwa semestry) możliwość jego zaliczenia poza programem studiów drugiego stopnia.
Plan i Program studiów dostępny jest do wglądu w siedzibie Wydziału Opieki Zdrowotnej.
W celu umożliwienia łączenia studiów z pracą zawodową kształcenie praktyczne w ramach praktyk zawodowych prowadzone będzie na bazie podmiotów leczniczych dobranych do miejsc zamieszkania studentów.
Szczegółowa informacja o studiach przedstawiona zostanie zainteresowanym tymi studiami na spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie czerwca w siedzibie WSNS, na które zostaną zaproszone osoby, które dokonały wstępnej rejestracji.
Dla zainteresowanych Uczelnia we współpracy z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym – Oddział w Katowicach przygotowuje specjalny program kredytowy studiów.