Zasady przygotowania i publikowania prac

Zasady przygotowania i publikowania prac w POLSKIM PRZEGLĄDZIE NAUK STOSOWANYCH

 

Przygotowanie manuskryptu

Praca powinna być napisana w języku polskim, edytorem tekstu Microsoft Word na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów (Times New Roman) i przesłana do redakcji w wersji elektronicznej.

 

Układ pracy

 1. Strona tytułowa manuskryptu
  Strona tytułowa pracy w następującym układzie:
  1. tytuł (w języku polskim i angielskim);
  2. nazwiska i imiona;
  3. nazwa/y instytucji stanowiącej miejsce powstania pracy;
  4. dane korespondencyjne pierwszego autora.
  Przykładowo:
  „Model zarządzania Przeglądem Nauk Stosowanych”
  Kowalski Jan, Nowak Janina
  Katedra Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Polska
  Kowalski Jan, adres: ul. Polna 23, 40-500 Katowice,
  tel.: +48 32 555555, e-mail: jkowalski@onet.pl
   
 2. Streszczenie
  Streszczenie/abstract w językach polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 słów.
  W przypadku pracy oryginalnej/źródłowej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: wstęp, cel pracy, materiał i metody badawcze, wyniki, wnioski.
   
 3. Słowa kluczowe/key words
  od trzech do pięciu w językach polskim i angielskim.

 4. Tekst pracy
  • Tekst prac oryginalnych powinien posiadać strukturę w podziale: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.
  • Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron, kazuistycznych 5 stron, sprawozdania/referaty – 3 strony.
  • Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając w nawiasach kwadratowych. Wykaz piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy).
    
 5. Cytowania
  • W przypadku czasopism w następującym układzie: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony.
  • W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko/a redaktora/ów książki, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.
  • Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, nazwisko/a redaktora/ów, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.
  • Wykaz piśmiennictwa nie powinien przekraczać 20 pozycji dla prac oryginalnych, 30 pozycji dla prac poglądowych, 15 dla opracowań kazuistycznych.
    
 6. Ryciny i tabele
  Ryciny i tabele należy zapisać w osobnym pliku podając tytuł  i numer ryciny lub tabeli, nazwisko autora i tytuł pracy. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer  i tytuł.

 

Oświadczenia

Do  pracy należy dołączyć oświadczenia wszystkich autorów wg. wzoru:

 

Przyjęty standard i prawa wydawnictwa

 • Praca przed przyjęciem do druku podlega ocenie formalnej redakcji oraz opinii dwóch recenzentów reprezentujących właściwą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
 • Redakcja może adiustować tekst bez uzgodnienia z autorem.

 

Adres wydawnictwa/redakcji:                                                                                          

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Marker ul. Królowej Jadwigi 18,41-704 Ruda Śląska
E-mail ppns@wsnsrs.edu.pl