Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe

Studia adresowane są do pracowników wszystkich form i struktur systemu ochrony zdrowia, a w szczególności do pracowników reprezentujących zawody medyczne wszystkich szczebli zarządzania zespołami bądź jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia, w tym do absolwentów WSNS kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo.

Program kształcenia uwzględniając znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz etyki zawodów medycznych będących przedmiotem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia kształcących w zawodach medycznych obejmuje 4 moduły kształcenia, w tym obejmującym:

 • wiedzę z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, w tym zarządzania wybranymi obszarami systemu opieki zdrowotnej takimi jak: zmiana, jakość,  relacje, marketing;
 • wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji systemu ochrony zdrowia;
 • wiedzę z zakresu prawa i etyki w ochronie zdrowia;
 • wiedzę i umiejętności praktycznego zarządzania finansami działalności leczniczej  takimi jak: rachunek kosztów, biznes plan czy kontraktowanie usług.

Celem studiów podyplomowych – Zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego jak i w zespole kreowania i wdrażania  w  procesie zarządzania na różnych szczeblach zarządzania efektywnych  procedur zarządzania organizacją, jakością i finansami struktur systemu ochrony zdrowia.


Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych;
 • studia trwają 2 semestry po 90 godzin zajęć w semestrze;
 • program kształcenia obejmuje treści kształcenia realizowane w ramach indywidualnej pracy słuchaczy;
 • studia są płatne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się co najmniej dyplomem studiów pierwszego stopnia;
 • kwalifikacja na studia prowadzona będzie poprzez rejestrację elektroniczną
 • studia uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie niemniejsza niż 20 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 grudnia ;
 • podstawowym cyklem kształcenia jest cykl weekendowy;
 • istnieje możliwość prowadzenia studiów w cyklu tygodniowym, jeżeli zostanie on wybrany przez co najmniej 20 kandydatów;
 • studia prowadzone w cyklu weekendowym zorganizowane będą w cyklu 7 sesji sobotnio-niedzielnych w semestrze;
 • studia prowadzone w cyklu tygodniowym zorganizowane będą w cyklu 2 sesji tygodniowych w semestrze od poniedziałku do piątku.
 • studia kończy przedstawienie pracy, której celem jest praktyczne rozwiązanie problemu organizacyjnego bądź ekonomicznego miejsca pracy słuchacza.