Studia pierwszego stopnia

Forma studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są wyłącznie jako studia stacjonarne trwające 6 semestrów.

Praktyki

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 12-stu rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznej liczbie 1200 godzin, co stanowi 30 tygodni praktyk.

Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich.

W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności pielęgniarskie nabyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich i w trakcie zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię w podmiotach leczniczych.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo obejmuje:

  • egzamin praktyczny
  • egzamin teoretyczny
  • obronę pracy dyplomowej

Po   ukończeniu   studiów   absolwenci  uzyskują   tytuł   zawodowy  licencjata   pielęgniarstwa, a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 4 720 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów

Program nauczania

Program praktyk

Standard kształcenia