Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA NA STUDIA ZAWODOWE
Kierunek: Położnictwo

 1. Podanie
 2. Ankieta
 3. Świadectwa/dyplomy:
  a) Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości
  b) Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej
 4. Kserokopia dowodu osobistego ( awers i rewers )
 5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
  osobistych ( w formacie 3,5 cm x 4,5 cm )
 6. Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku, a kandydaci czynni zawodowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia
 8. Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza
 9. Kserokopia książeczki wojskowej ( dotyczy wyłącznie mężczyzn - strona 1,2,3 oraz 6 )
 10. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

Na podstawie Uchwały  nr 9/III/2010 z dnia 10 czerwca 2010r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów, kandydaci składają ponadto:

 1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca ( oddziały ) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
 2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
 3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.