Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Położnictwo

 1. Podanie
 2. Ankieta
 3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości
 4. Kserokopia dowodu osobistego ( awers i rewers )
 5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
  osobistych ( w formacie 3,5 cm x 4,5 cm )
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym 
  kierunku
 7. Kserokopia książeczki wojskowej ( dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6 )
 8. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej w terminie określonym dla rekrutacji na rok akademicki 2016/2017. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.