Pielęgniarstwo

Uchwała nr 1/2015

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
podjęta na posiedzeniu w dniu 29.05.2015r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja na studia na poziomie

 • studiów pierwszego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
  • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
   na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia;
 • studiów drugiego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
  • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
   na poziomie studiów drugiego stopnia;
  • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia

Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia:

 • prowadzone będą wyłącznie w formie studiów stacjonarnych;
 • prowadzone w systemie:
  • tygodniowym trwają  6 semestrów,
  • weekendowym (sesji zjazdowych piątek – niedziela) trwają 7 semestrów;
  • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
  • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
  • kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną oraz rozmowy indywidualne z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu pielęgniarki/rza,
  • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
  • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016r.
  • rekrutacja kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 31 sierpnia 2016r;

Studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych;
 • prowadzone będą  w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
 • trwają:
 • Poziom A - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych - 2 semestry;
 • Poziom C - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych - 3 semestry;
 • Poziom D - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry.
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów dla określonego poziomu  i wybranego systemu kształcenia będzie nie mniejsza niż 40 osób;
 • program kształcenia obejmuje poza programem kształcenia wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r.  w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które  posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012r. poz. 770) zajęcia z języka angielskiego;
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS;
 • rozpoczynają  się 1 października 2016 r. oraz 1 marca 2017 r.;
 • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2016r. rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2017r. rozpoczyna się 1 października 2016r. i kończy 31 stycznia 2017r.

Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia:

 • prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych;
 • trwają 4 semestry
 • prowadzone będą w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów wyższych, w tym dyplomem: studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studiów określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • kandydaci legitymujący się dyplomem: studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz studiów określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który nie potwierdza nabycia efektów kształcenia z zakresu języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i nie posiadający certyfikatu potwierdzającego nabycie tych umiejętności, mogą zostać warunkowo zakwalifikowani na studia drugiego stopnia na podstawie złożenia oświadczenia o uzupełnieniu tych umiejętności w terminie do zakończenia pierwszego roku studiów w formie zajęć dydaktycznych zorganizowanych przez uczelnię poza planem studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub kształcenia poza systemem szkolnictwa wyższego;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu  kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016r. oraz 1 marca 2017r.

rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2017r. rozpoczyna się 1 maja 2017r. i kończy 15 września 2017r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2018r. rozpoczyna się 1 października 2017r. i kończy 31 stycznia 2018r.