Zarządzanie

Uchwała nr 3/2015

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
podjęta na posiedzeniu w dniu 29.05.2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów
na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2016/2017.

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów
na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja na I rok studiów przeprowadzona zostanie na podstawie:

 • posiadanych przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia;

Studia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia:

 • prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • trwają 6 semestrów;
 • studia stacjonarne prowadzone będą w systemie tygodniowym, a studia niestacjonarne w systemie tygodniowo – weekendowym lub weekendowym (sesji zjazdowych (piątek – niedziela);
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
 • przyjęcia na I rok studiów odbywać się będą w ramach rekrutacji dokonanej poprzez rejestrację elektroniczną;
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów dla danej formy studiów i wybranego dla studiów niestacjonarnych systemu będzie nie mniejsza niż  30 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016 r. oraz 1 marca 2017 r.;
 • studenci  rozpoczynając studia mają możliwość wyboru specjalności:
  • sztuka żywienia
  • zarządzanie w ochronie zdrowia.
 • specjalność zostanie uruchomiona jeśli wybierze ją co najmniej 30 studentów;
 • studia na specjalności sztuka żywienia zostaną z dniem 1 października 2017r przekształcone w studia na kierunku sztuka żywienia.
 • rekrutacja kandydatów na studia:rozpoczynające się  1 października 2016r. rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2017r. rozpoczyna się 1 października 2016r. i kończy  31 stycznia 2017r.