Sztuka żywienia

Studia w specjalności Sztuka Żywienia są studiami innowacyjnymi odpowiadającymi na społeczne zapotrzebowanie i zainteresowanie żywieniem. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia umożliwiającego zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze żywienia na różnych stanowiskach pracy, których cechuje  zainteresowanie kulinariami, pasja, talent zmysłowy, artystyczny i organizacyjny, kultura osobista  i  zręczność manualna.

Absolwent studiów będzie posiadał:

 • ogólną wiedzę:
  • umożliwiającą realizację podstawowych  funkcji  zarządzania procesami organizacyjnymi i jakościowymi w  podmiotach zajmujących się żywieniem,
  • dotyczącą  zagadnień  społecznych tworzących  podbudowę  dla  teoretycznej  refleksji  o kulturze żywienia,
  • dotyczącą uwarunkowań zdrowotnych żywienia człowieka,  technologii  przygotowywania  potraw,  kontrolowania jakości  produktów  żywnościowych  i  warunków  ich  przechowywania  oraz  produkcji  potraw,
  • dotyczącą produkcji, chemii, technologii przetwarzania, utrwalania i przechowywania  żywności,
 • znajomość światowych i polskich kuchni, regulacji prawnych i norm etycznych związanych z usługami żywnościowymi.

Absolwent będzie umiał:

 • zarządzać różnymi stanowiskami pracy sektora żywieniowego, w tym:
  • organizować produkcję potraw włącznie z  doborem  maszyn i urządzeń,
  • przeprowadzać kalkulacje ekonomiczne produkcji i usług żywieniowych,
  • analizować rynek usług żywieniowych,
  • prowadzić właściwy dla rynku marketing usług związanych z żywieniem człowieka,
  • nawiązywać właściwe relacje z konsumentami,
 • projektować potrawy i formy ich dystrybucji,
 • kreatywnie inspirować zmiany w architekturze wnętrz spełniające  wymagania użytkowe, estetyczne i  techniczne,
 • pożytkować i promować wiedzę w życiu codziennym rodziny i najbliższego otoczenia,
 • samodzielnie wykonywać różne funkcje w podmiocie usług żywieniowych,

Program studiów obejmuje następujące moduły kształcenia:

 • Nauki o żywieniu człowieka;
 • Nauki o technologii żywności, w tym zajęcia warsztatowe w różnych jednostkach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności;
 • Nauki o zarządzaniu produkcją i usługami gastronomicznymi, w tym zajęcia warsztatowe w różnych jednostkach sektora gastronomicznego;
 • Kucharstwo i cukiernictwo, w tym zajęcia warsztatowe w różnych jednostkach sektora gastronomicznego;
 • Nauki pokrewne w tym związane z architekturą wnętrz, sztuką użytkową, florystyką i kulturoznawstwem.
 • Język obcy (j. angielski/j, francuski/j. niemiecki), w tym język obcy
  w biznesie;
 • Trzymiesięczne praktyki zawodowe w zakresie przetwórstwa żywności oraz organizacji pracy w gastronomii.