Misja

Misją Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej sformułowaną pod hasłem Edukacja  społecznego   rozwoju   jest   otwarcie  na   nowe   kompetencje   na    rynku    pracy i w społeczeństwie, wyrażające się kształceniem i rozwijaniem koncepcji ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kształceniem w zawodach medycznych i społecznych i kreowaniem nowych, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego  umiejętności  tych  zawodów  służących  poprawie  jakości życia społeczeństwa  i   wyzwalaniu    aktywności    zawodowej   i   społecznej  osób  starszych oraz  niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej korzystając ze skarbnicy polskiego oraz  światowego   dorobku    naukowego  wypełnia   swoją edukacyjną działalnością służbę przy kształtowaniu twórczych postaw wobec społecznych wyzwań, aktywizuje społeczność do osiągania niematerialnych celów i wartości osadzonych w korzeniach kultury Europy.

Realizacja Misji rozumiana jako inwestycja w ludzki kapitał wspiera strategię społecznej spójności i rozwoju gospodarczego, zdolnego do trwałego wzrostu, mimo demograficznego niżu i starzenia się społeczeństwa, a poprzez akademickie tradycje, obecność w środowisku lokalnym i życie patrona uczelni wskazuje drogę cywilizacyjnego awansu, realizacji marzeń oraz wyzwań, przedsiębiorczości, a także wiary w sens pokonywania trudności mimo młodego wieku, zaangażowania w realizację ponadczasowych celów i postaw wobec ludzi chorych, starych i ubogich.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej jest otwarta na wszystkie dopuszczalne prawem formy studiów, w tym procesy edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kształcenie w językach obcych, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz elastyczny model studiów oparty o system akumulacji punktów ECTS, a poprzez specyfikę kierunków studiów, infrastrukturę i organizacyjną indywidualizację procesu kształcenia jest otwarta dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wspiera program europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego określony Deklaracją Bolońską i honoruje status studenta jako pełnoprawnego członka społeczności uczelni.

Wyższa   Szkoła   Nauk   Stosowanych   w   Rudzie   Śląskiej   podejmuje   badania   naukowe  w obszarze nowych społeczno-medycznych kierunków kształcenia, kreując autonomiczny potencjał nowych dyscyplin naukowych.

Realizację Misji Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wspiera unikalna dla oferty edukacyjnej współpraca z właściwymi dla zawodów stowarzyszeniami krajowymi  oraz zagranicznymi , a także innymi uczelniami, w tym także zagranicznymi służąca wysokiej jakości kształcenia,   kontynuacji   studiów  na   wyższych   poziomach   kształcenia  oraz  mobilności  w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej i na międzynarodowym rynku pracy.