Magisterskie studia pielęgniarskie

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2014r. realizowane w trybie weekendowym prowadzona jest do dnia 30 września 2014r., a pierwsza sesja zjazdowa odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2014r.

Studia mogą podjąć kandydaci legitymujący się dyplomem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w tym tzw. studiów pomostowych.

Uczelnia umożliwia studentom, którzy nie posiadają w suplemencie do dyplomu potwierdzenia znajomości języka angielskiego - kształcenie w zakresie języka angielskiego od podstaw w ramach poszerzonego wymiaru zajęć nowoczesną komunikacyjno-konwersacyjną metodą CLT (Communicative Language Teaching) oraz zabezpiecza do tego kształcenia skrypty i materiały dydaktyczne.

Program kształcenia obok treści określonych standardem kształcenia umożliwia kształcenie z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia kobiety, podstawowego bądź zaawansowanego języka migowego oraz zdobycie wraz z dyplomem ukończenia studiów magisterskich – certyfikatów Opieki domowej nad dzieckiem, Opieki domowej nad osobą starszą lub niepełnosprawną czy Zindywidualizowanej opieki profilaktycznej w zakresie mikroodżywiania i anti-agingu.

Zgodnie z zapisami art.11 ust 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadzającym trzy miesięczne praktyki zawodowe na kierunkach studiów o profilu praktycznym, program studiów uwzględnia zmniejszenie wymiaru zajęć teoretycznych prowadzonych w ramach zjazdów na rzecz praktyk zawodowych.

Zgodnie z zapisami art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, program studiów uwzględni wiedzę objętą specjalistycznym kursem umożliwiającym ordynowanie leków i wyrobów medycznych oraz wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych w zakresie określonym w/w ustawą.

Więcej informacji w folderach Rekrutacja oraz Studia i studenci.