Studia drugiego stopnia

Forma studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne trwające 4 semestry.
Proces kształcenia zorganizowany jest na studiach:

  • stacjonarnych w formie zajęć zorganizowanych w ramach semestru w 12 blokach zajęć tygodniowych (poniedziałek – piątek)
  • niestacjonarnych w formie zajęć zorganizowanych w ramach semestru:
    • dla cyklu weekendowego średnio semestralnie w  12 sesjach weekendowych (sobota – niedziela)
    • dla cyklu tygodniowego średnio semestralnie w 4 sesjach tygodniowych (poniedziałek – sobota)

Praktyki


W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 4 rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznym wymiarze 160 godzin, co stanowi 4 tygodnie praktyk.

Praktyki są organizowane przez uczelnię w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, z którymi uczelnia podpisała umowy.

W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności i kompetencje pielęgniarskie nabyte w trakcie zajęć praktycznych.


Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia obejmuje:

  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia
  • obronę pracy magisterskiej

Po   ukończeniu   studiów   absolwenci  uzyskują   tytuł   zawodowy  magistra   pielęgniarstwa.

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 1 300 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 120 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów

Program nauczania

Program praktyk

Standard kształcenia