Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE

  1. Podanie
  2. Ankieta
  3. Odpis dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu
  4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
  5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)
  6. Dowód opłaty wpisowej


Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie wydziału Opieki Zdrowotnej w terminie określonym dla rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.  Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie odpisu lub kserokopii.