Opłaty na kierunku Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej pobiera opłaty za usługi edukacyjne, w tym:

  • opłatę za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jako czesne za semestr;
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  • opłatę za prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów.
Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne określa na rok akademicki załącznik do zarządzenia nr 6/2011 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 10.10.2011r. w sprawie zasad pobierania  i wysokości opłat za usługi edukacyjne Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.
1. Czesne w roku akademickim 2017/2018 wynosi:
Forma studiów Czesne
Semestralne Płatne w 4 ratach

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

2 500 650

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla licencjatów położnictwa

2 600 675

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla licencjatów położnictwa będących absolwentami WSNS

2 400 625

Studia stacjonarne drugiego stopnia

2 400 625

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów będących absolwentami WSNS

2 200 575

Studia zawodowe niestacjonarne

- ścieżka A

2 000 525

- ścieżka C

2 000 525

- ścieżka D

2 000 525


Czesnego nie wnoszą studenci będący uczestnikami projektu „Kształcenie pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych”.

2. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS powtarzanych zajęć.

Wartość 1 punktu ECTS w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

Forma studiów
Wartość
1 punktu ECTS

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

145

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla licencjatów położnictwa

108

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla licencjatów położnictwa będących absolwentami WSNS

108

Studia stacjonarne drugiego stopnia

82

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów będących absolwentami WSNS

82

Studia niestacjonarne

- ścieżka A

90

- ścieżka B

90

- ścieżka D

90
3. Opłaty za prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów pobierane są w wysokości  stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS zajęć prowadzonych poza planem studiów.

Wartość 1 punktu ECTS podana została w ust.2.

Opłaty wnosi się w kasie uczelni bądź na konto bankowe uczelni:

Bank Zachodni WBK I O/Ruda Śląska
Konto numer 75 1090 2037 0000 0001 3017 9676

Datą wpłaty jest data zaksięgowania bankowego wpłaty na koncie uczelni.

W dokumentach przelewu bankowego należy podać tytuł płatności np. czesne za semestr.