Geneza

Powstanie uczelni zainicjowały władze miasta Ruda Śląska realizując uchwaloną w 1997r. Strategię Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015, która określając kierunki rozwoju miasta przewidywała założenie w Rudzie Śląskiej szkoły wyższej.

Powierzenie przez Radę Miasta Ruda Śląska realizacji Strategii - Zarządowi Miasta zaowocowało nawiązaniem kontaktów z grupą naukowców, którzy przy deklaracji woli Zarządu Miasta do wspomagania powstania i rozwoju uczelni podjęli jako Spółka z o.o. trud jej organizacji.

Tworzona uczelnia przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Śląskiej i na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej wpisana została z dniem 11 czerwca 2001r. pod numerem 66 do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 marca 2004r. uczelnia przyjęła imię Królowej Jadwigi.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi  w  Rudzie  Śląskiej  zgodnie z   przyjętą    Misją  uczelni  ukierunkowana    była    od    2001r. początkowo na kształcenie w specjalnościach zarządzanie firmą oraz finanse i rachunkowość, a od 2004r. na kierunku zarządzanie i marketing przy zachowaniu pierwotnych specjalności.

W uznaniu zasług poniesionych przez władze miasta Ruda Śląska w kreowanie uczelni, jej promocję i pomoc materialną Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania uhonorowany został w 2003r. przez uczelnię tytułem Honorowego Kanclerza.

W uznaniu wkładu w integrację uczelni ze środowiskiem uczelnia uhonorowała w 2003r. Księdza Prałata Józefa Grelę tytułem Duszpasterza Społeczności Akademickiej.

Kierunki rozwoju społecznego miasta Ruda Śląska, województwa śląskiego i kraju zintensyfikowane   integracją   Polski z  Unią   Europejską   poparte  monitoringiem  aktualnego i perspektywicznego rynku pracy, ukierunkowały dalszy rozwój uczelni, przy utrzymaniu  kształcenia   na  kierunku   zarządzanie  i  marketing,  który   od   2007r.  w związku z wprowadzeniem standardów   kształcenia   nosi   nazwę   zarządzanie,   na  poszerzenie  jej  oferty  edukacyjnej   o   kształcenie na kierunkach medycznych i społecznych służących poprawie jakości życia społeczeństwa i wyzwalaniu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Powyższy kierunek rozwoju uczelni określony, został przyjętą przez Senat - Strategią Rozwoju Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej, a wdrożenie Strategii powierzone    zostało    współpracującej    z   uczelnią    Agencji    Rynku   Usług   Zdrowotnych i  Edukacyjnych.  Pierwszym  etapem  tego  kierunkowego  rozwoju  uczelni  jest  podjęcie zgodnie z społecznymi potrzebami kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Rozwój  uczelni  ukierunkowany  na  poszerzenie  jej  oferty  edukacyjnej  o  kierunki  medyczne  i społeczne wsparty został przez władze miasta Ruda Śląska deklaracją wielopłaszczyznowej pomocy.

W  związku  z  wdrażaniem  przyjętej  Strategii i  realizacją  nowej  Misji,  Uczelnia  złożyła  wniosek o zmianę nazwy Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi, która otrzymała decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2008 r. brzmienie Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.